tc-621028

ทำไมต้องเรา ??

     บริษัท ยังค์มีดีฟิวเจอร์ กรุพ จำกัดเราคือแหล่งรวมตัวของกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ในรถยนต์ เราชื่นชอบการดูแล ตกแต่งรถยนต์ และอยากแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนรักรถเหมือนกับเรา

     บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ผลิต และจัดจำหน่าย ม่านบังแดดสะท้อน UV ภายใต้แบรนด์ Anti-Sun จนสินค้าติดตลาด และได้รับรางวัลสินค้ายอดเยี่ยมของกระทรวงสาธารณะสุข

     เป็นเวลามากกว่า 2 ทศวรรษ ที่เรามุ่งมั่นพัฒนา สรรหา ผลิตภัณฑ์ดูแล และตกแต่งรถยนต์ ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดยั้งของคนรักรถ


ตำแหน่งที่เปิดรับ

Brand Manager ,Marketing Manger Key Account (Sale Modern Trade)
Event Marketing Graphic Design (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser) พนักงานขับรถส่งสินค้า
พนักงานคลังสินค้า เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหนี้
Online Marketing

  ใบสมัครออนไลน์  

ติดต่อสอบถาม

คุณอาทิตย์ (เพรียว) /HR
55/5 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 02-415-5115 ต่อ 2635
Mobile: 063-359-1545
Email: arthid.p@youngmeedee.co.th
รุปขนาด 1 นิ้ว
your image

 เดือน   พ.ศ.

  ตำแหน่งงาน / Position** ระบุอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

  ตำแหน่งที่สนใจ 1  

  ตำแหน่งที่สนใจ 2  

  ตำแหน่งที่สนใจ 3  

   เงินดือนที่คาดหวัง  

   เงินดือนที่คาดหวัง  

   เงินดือนที่คาดหวัง  


  ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information

   ชื่อภาษาไทย

   English Name

   คำนำหน้า

  ชื่อผู้สมัคร

   นามสกุล

   ชื่อเล่น

   Title

   First Name

   LastName

   Nick Name


 วันเดือนปีเกิด / Birth Information

  ว/ด/ป

  ตำบล/แขวง

  จังหวัด

  เชื้อชาติ

  ส่วนสูง/ซ.ม.

  พ.ศ.   อายุ

  สถานที่เกิด

  อำเภอ/เขต

  กรุ๊ปเลือด

  ศาสนา

  น้ำหนัก/ก.ก


  ข้อมูลทั่วไป / Other Information

  เลขบัตรประชาชน

  สถานภาพ

  เบอร์โทรศัพท์

  จำนวนพี่น้อง

  วันหมดอายุ

  ภาวะทางทหาร

  Email

  คุณเป็นคนที่


  ที่อยู่ / Address

  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   ที่อยู่ปัจจุบัน

  บ้านเลขที่

  ถนน

  แขวง/ตำบล

  เขต/อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  บ้านเลขที่

  ถนน

  แขวง/ตำบล

  เขต/อำเภอ

  จัดหวัด

  รหัสไปรษณีย์


  ประวัติครอบครัว / Family

  ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา   ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา

  คำนำหน้า

  ชื่อบิดา

  นามสกุล

  อาชีพ

  เบอร์โทร

   อายุ

  คำนำหน้า

  ชื่อมารดา

  นามสกุล

  อาชีพ

  เบอร์โทร

   อายุ

  ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)

  ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

  คำนำหน้า

  ชื่อ

  นามสกุล

  อาชีพ

  จำนวนบุตร

   อายุ

  คำนำหน้า

  ชื่อ

  นามสกุล

  ความสัมพันธ์

  เบอร์โทร

   อายุ


ประวัติการศึกษา / Educarional (เรียงลำดับจากระดับสูงสุดตามลำดับ)

ระดับการศึกษา สถานศึกษา สาขา GPA ปีที่จบการศึกษา


  ประวัติการทำงาน / Employment Record (เรียงลำดับชื่อสถานที่ทำงานล่าสุด)

  บริษัท/company   วันที่เริ่มทำงาน   สิ่นสุดการทำงาน   ตำแหน่งงาน   เงินเดือน/Salary   เหตุที่ออก


  ความสามารถทางด้านภาษา / Language Abilities

  ภาษา/Language   พูด/Speaking   เขียน/Writing   อ่าน/Reading

  ภาษาไทย

  ภาษาอังกฤษ

  ภาษาอื่นๆ ระบุ


  ความสามารถทางด้านอื่น / Other Abilities

  คอมพิวเตอร์ / โปรแกรม
  ยานพาหนะ (รถยนต์)   ใบอนุญาตขับขี่ (รถยนต์)
  ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)   ใบอนุญาตขับขี่ (รถจักรยานยนต์)

  ข้อมูลอื่น ๆ / Other Information

  ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งใด
  ท่านใช้เวลากี่วันในการมาเริ่มงานหลังจากทราบผล
  ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านเคยมีปะวัติอาชญากรรมหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก สูบ โปรดระบุ **
  ท่านดื่มสุราหรือของมึนเมาหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก ดื่ม โปรดระบุ **
  ท่านมีรอยสักตามร่างกายหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านอยู่ในภาวะกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ (เพศหญิง) ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ระบุ.... ** ถ้าเลือก ได้ โปรดระบุ **

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวในใบสมัครงานนี้ เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทฯ ว่าจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่ารายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ข้าพเจ้า

  เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร / Checklist
ลำดับ รายการเอกสาร จำนวน/ชุด
1   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2   สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4   สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5   สำเนาพันธะทางทหาร (ถ้ามี) 1 ใบ
6   สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
7   หนังสือรับรองการทำงาน/เงินเดือน 1 ใบ
8   หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) 1 ใบ
9   สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี) 1 ใบ
10   แบบทดสอบ IQ Test (มาทำที่บริษัท) 1 ชุด